Nicolaasschool
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Wie neemt op school de beslissingen? Mag het schoolbestuur alles alleen bepalen of de directeur? Of mogen ouders en leerkrachten ook meebeslissen? Op bepaalde punten mogen ze dat en daarvoor is een wettelijk orgaan ingesteld namelijk de medezeggenschapsraad (MR).

De Nicolaasschool valt qua schoolbestuur onder de Stichting "Lek en IJssel" dat nog 13 andere scholen in IJsselstein en omgeving bestuurt. In de praktijk overlegt de MR met de directeur als vertegenwoordiger van het bestuur over de gang van zaken op de Nicolaasschool en wordt via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad direct overlegt met het bestuur over bovenschoolse zaken. Twee leden van de MR van de Nicolaasschool zijn lid van de GMR.

De MR praat niet alleen mee maar geeft ook adviezen en beslist mee. Over bepaalde zaken heeft de MR (het ouder- of leerkrachten-deel ervan of beide) medebeslissingsrecht, zoals over onderwijskundige doelstellingen, schoolwerkplan, schoolreglement, activiteitenplan, beleid over ouderparticipatie, formatieplan, en regels over veiligheid en gezondheid. Als de MR instemmingsrecht heeft over een voorstel, kan het bestuur geen besluiten nemen zonder instemming van de MR.
Over alle andere zaken die de school aangaan mag de MR alleen adviseren. Ook een advies van de MR moet het bestuur terdege in overweging nemen. 

De MR is dus de officiŽle spreekbuis van de ouders richting schoolbestuur. In de MR zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders als van het personeel, met ieder hun eigen bevoegdheden. De zetelverdeling tussen ouders en personeel is altijd fifty-fifty. De MR van de Nicolaasschool bestaat uit 4 leden. Iemand die wordt gekozen voor de MR zit in principe 3 jaar bij de MR. Bij een aftredend lid worden de ouders via een nieuwsbrief op de hoogte gesteld waarna iemand zich kan aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen binnen de MR dan worden de nieuwe leden gekozen door middel van verkiezingen.

De MR houdt de ouders op verschillende manieren op de hoogte. De verslagen van de MR-vergaderingen hangen op het prikbord in de hal bij de ingang van de school. Belangrijke zaken worden per nieuwsbrief gemeld. Natuurlijk kan ook rechtstreeks met leden van de MR contact worden opgenomen.
De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:


- Mw. Mireille Boonstra
- Dhr. Frans Braun
- Mw. Ellis von Burg
- Mw. Ineke Hoogendoorn

Email:
mailto:medezeggenschapsraad@nicolaasschool.nl
Weetje, eigenaardigheden, grapjes en info. U leest het allemaal in de...
Kalender
14augustus2018
Zomervakantie
15augustus2018
Zomervakantie
16augustus2018
Zomervakantie